market data

Ström2 anlitas av banker och kapitalförvaltare för att genomföra projekt inom marknadsdata området.

Ström2 erbjuder teknisk specialistkompetens inom marknadsdatasystem. Specialiserad kompetens med lång erfarenhet av teknik och funktion, men även erfarenhet av hur verksamheten nyttjar dessa system från ett applikationsperspektiv.

IT Tjänster, Förvaltning och drift

Ström2 erbjuder teknisk specialistkompetens inom marknadsdatasystem. Specialiserad kompetens med lång erfarenhet av teknik och funktion, men även erfarenhet av hur verksamheten nyttjar dessa system från ett applikationsperspektiv.

Systemägare
Vi övertar funktionen som systemägare i  uppdragsgivarens verksamhet och organisation. Vi ansvara för systemet, budgetuppföljning, relation med leverantör, kravställan till förvaltningsorganisation mer mera.

Denna funktion är ofta outsourcad till Ström2. Omfattningen beror på behovet, från en tekniker på deltid, till flera heltidsuppdrag. Denna tjänst offererar vi gärna till fast pris.

IT Förvaltning
Med IT-förvaltning menar vi löpande underhåll, patchhantering,  kontroll och test av MSI paketering, 2nd line support av systemen och applikationerna, utvärdering, löpande dialog med leverantörer och med systemägare och användare. Life Cycle Management-plan för system och viss utveckling av system.Denna funktion är ofta outsourcad till Ström2. Omfattningen beror på behovet, från en tekniker på deltid, till flera heltidsuppdrag. Denna tjänstoffererar vi gärna till ett fast pris.

Uppgraderingar och utrullningar
Vi ansvarar för uppgraderingar och utrullningar av system, som en del av ovanstående förvaltningsroll eller i projektform.

Denna typ av projekt är tidsbegränsat och varierar i omfattning, ofta rör det sig om 1-4 veckorsprojekt.

Inventering, utvärdering och rekommendationer kring marknadsdata system

Vi går igenom den tekniska plattformen, ge rekommendationer och förslag på åtgärder.

Vi stöttar i frågor som rör tankning ”end of day”-kurser eller ”snapshot-kurser” av marknadsinformation till andra system och plattformar, exempelvis tankning till fond-, kapitalförvaltningssystem för NAV-kurser eller portföljvärdering. Realtidsdata till trading-,risk- eller webbapplikation/system. Omfattningen av denna typ av projekt är ofta ca 1-2 veckor.

Design och rådgivning
Vi hjälper till att designa en teknisk lösning för exempelvis överföra prisinformation till ett verksamhetssystem. Vi agerar rådgivare kring marknadsdatasystem, ger förslag på tekniska lösningar etc.

Uppdragen varierar i omfattning, men en vanlig projekttid är 1-4 veckor.

PROJEKT och utredningar

För aktörer inom finansbranschen är Marknadsdata med angränsande IT-områden en komplex miljö som står för en stor andel av IT-kostnaderna. En hög utvecklingstakt vad gäller tjänster, produkter och innehåll gör området svårt att överblicka för den som inte dagligen arbetar med det. Och det finns en mängd leverantörer av såväl system som information. Oftast krävs extern hjälp för kontrollera att man har en optimal produktmix som tillgodoser organisationens behov. Vår erfarenhet är till exempel att det är mycket vanligt med överlappande eller till och med onödiga systemlösningar och tjänster vilket leder till onödigt höga kostnader och samtidigt risk för driftsstörningar.

Ström2 erbjuder ett antal specialutformade tjänstepaket som på ett effektivt och handfast sett ger dig överblick över nuläget och förslag på åtgärder. De olika tjänstepaketen gör det enkelt att komma igång med de delar som är prioriterade. Ni fortsätter verksamheten och leveranserna som vanligt medan arbetet utförs. Ni kan välja enskilda tjänster eller en mix av tjänster beroende på behov. I normalfallet är vi igång inom tio arbetsdagar från order. Flera av tjänsterna är färdiglevererade inom två -fyra veckor.

Administration och rapportering

Administrationen av olika marknadsinformationssystem är tidskrävande och komplex, det vet alla som arbetar med det. Leverantörer, börser och marknadsplatser kräver detaljerade rapporter som beskriver hur kunden nyttjar marknadsinformation, bland annat för att kunna ta rätt betalt.

Marknadsinformationssystem är en stor kostnad för många organisationer och företag.

Att ha bra ordning och god förståelse för hur marknadsinformationen används inom organisationen är viktigt för att kunna administrera systemen och informationen. Men även god förståelse för hur leverantörer, börser och marknadsplatser levererar och paketerar sina tjänster för att förstå den legala och finansiella effekten av olika beslut som tas i den dagliga verksamheten.

Vi erbjuder nu specialiserade administrativa tjänster kopplat till marknadsinformation. Dessutom kan vi offerera detta till ett fast pris. Oftast är det en eller flera heltidstjänster som bemannas som en outsourcad funktion till Ström2.

Rapportering
Vi rapporterar löpande, månadsvis eller kvartalsvis, till leverantörer, börser eller marknadsplatser antal användare, system etc.  Rapporteringen följer oftast en återkommande rutin där respektive leverantör, börs och eller marknadsplats kräver rapporter med viss frekvens. Detta är en typisk löpande aktivitet som omfattas av en administrativ tjänst.

Administration av InfoMatch
Vi uppdaterar löpande InfoMatch. Tankar ut data från exempelvis DACS till InfoMatch som antal användare, system som respektive användare har tillgång till, börser, nyhetsbyråer som användare har tillgång till i respektive system med mera.

Vi kan även hjälpa till att skräddarsy rapporter och strukturera upp informationen i InfoMatch för att den ska kunna användas och vara så rättvisande som möjligt.

Med korrekta rapporter kan verksamheten få en bra överblick av nyttjandet av marknadsinformation. Med bra rapporter hittar vi ofta dubbletter av marknadsinformation via olika leverantörer till samma användare med mera. InfoMatch är ett bra verktyg för att få ordning och reda på verksamhetens nyttjande av marknadsinformation.

Lägga till och ta bort användare
Vi lägger till och tar bort användare från marknadsinformationssystemen. Det kan exempelvis vara Reuters, Datastream, FactSet, OnLine Trader, SIX med flera. Att alltid har rätt användare är en viktig funktion i verksamheten som till exempel att snabbt kunna lägga till börser för användare i samband med stora händelser i marknaden eller omvärlden.

Beställningar /avbeställningar
Vi administrerar beställningar och avbeställningar av användare avseende klientdelen av marknadsinformationssystemet. Det är oerhört viktigt att detta fungerar då uppdragsgivaren annars riskerar att behöva betala för marknadsinformationen under lång tid. Vi hjälper till att stämma av användarregister med andra eventuellt mer uppdaterade register över användare för att kunna identifiera före detta användare som ligger kvar i systemen som aktiva användare.

Ladda ner tjänstebeskrivningar nedan

Market Data - IT tjänster, förvaltning och drift

Market Data - Projekt och utredningar

Market Data - Administration och rapportering